Säännöt

SOLI, Soitinmusiikkiliitto r:n säännöt.pdf

SÄÄNNÖT

SOLI, Soitinmusiikkiliitto ry

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

 

1§.      Yhdistyksen nimi on SOLI, Soitinmusiikkiliitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kieli on suomi. Yhdistyksen nimi on SOLI, Soitinmusiikkiliitto ry. Sen kotipaikka on Helsinginkaupunki ja sen kieli on suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä SOLI ja SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y:stä nimeä SULASOL. 

TARKOITUS JA TOIMINTA

2§        SOLI, joka liittyy itsenäisenä elimenä SULASOLin järjestörakenteeseen, toimii soitinmusiikkia harrastavien yhdistysten yhdyssiteenä ja edustajana, herättää kiinnostusta soitinmusiikkiin sekä edistää ja tukee soitinmusiikin harrastuksen leviämistä ja kehittämistä. SOLI kiinnittää erityistä huomiota nuorison keskuudessa tapahtuvaan toimintaan, jota varten liiton yhteydessä toimii erillinen nuorisojaosto.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SOLI:

  - pyrkii herättämään kiinnostusta soitinyhtyeiden perustamiseksi
  - pyrkii neuvonta-, valmennus- ja koulutustoimin kohottamaan                           soitinmusiikkiharrastuksen taiteellista tasoa
  - järjestää yhteisesiintymisiä, kurssi- ja koulutustilaisuuksia sekä                       opintomatkoja
  - ylläpitää ja kehittää muiden vastaavien koti- ja ulkomaisen järjestöjen             kanssa harjoitettavaa yhteistyötä                                                    
  - toimeenpanee erilaisia soitinmusiikkitilaisuuksia ja –juhlia, hankkii ja               kehittää alan uutta ohjelmistoa ja ollen yhteydessä viranomaisiin tekee           esityksiä ja antaa lausuntoja toimialansa kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.

TOIMINNAN TUKEMINEN

3§ .Toimintansa tukemiseksi SOLI hankittuaan tarvittaessa asianomaisen             viranomaisen luvan

    - ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

    - järjestää keräyksiä ja arpajaisia

    - hankkii varoja harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä  
      majoitus- ja ravitsemusliikettä

   -  voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä perustaa rahastoja.                                     

JÄSENET

4§. SOLIn varsinaisiksi jäseniksi voi SOLIn hallitus hyväksyä yhdistysrekisteriin merkityn soitinmusiikkia harrastavan yhdistyksen, joka on SULASOLin jäsen. Jäsenyhdistyksen säännöt ja niihin tehtävät muutokset on asetettava SOLIn hallituksen hyväksyttäviksi. 

KANNATTAJAJÄSEN                                                                            

5§.  SOLIn hallitus voi hyväksyä SOLIn kannattajajäseneksi sellaisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea SOLIn toimintaa ja tarkoitusperien toteuttamista. Kannattajajäsenillä ei ole SOLIn kokouksissa äänioikeutta

KUNNIAJÄSEN

6§.     SOLIn kunniajäseneksi voi SOLIn yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön joka on erittäin ansiokkaasti toiminut  SOLIn tarkoitusperien hyväksi.

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

SOLIn kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla kerrallaan vain yksi henkilö, voi yhdistyksen kokous hallituksen

esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut toimiessaan SOLIn puheenjohtajana.

Päätöksen kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tulee olla yksimielinen.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on SOLIn kokouksissa äänioikeus.JÄSENEN EROAMINEN

7§.   Jäsen voi erota SOLIsta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka on eronnut SULASOLista, on erottava SOLIsta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksesta huolimatta toimii vastoin SOLIn sääntöjä tai tarkoitusperiä tai on jättänyt täyttämättä sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätösten mukaiset velvoitteet. Erottamispäätöksestä on jäsen 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan oikeutettu kirjallisesti vetoamaan yhdistyksen kokoukseen.
 

MAKSUT JA VELVOITTEET

8§. Varsinaiseksi jäseneksi liittoon hyväksytyn on määräaikaan mennessä suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä liittymismaksu sekä vuosittainen jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei em. maksuja peritä. Kannattajajäsenen em. maksut määrää hallitus.

TOIMITTEET

9§. Jäsenen tulee tammikuun loppuun mennessä toimittaa SOLIlle

     - luettelo soitinryhmittäin edellisen vuoden jäsenistä
     - päättyneen vuoden toiminta- ja tilikertomukset
     - tiedot virallisista toimielimistä ja –henkilöistä                                         
     - muut mahdolliset tarpeelliset tiedot, joita SOLI pyytää.

TOIMIELIMET

10§. SOLIn toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset, hallitus ja sen asettamat valiokunnat sekä SOLIn toimisto.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11§. Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksenniin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallituksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

12§. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle liiton hallitus ilmoittamalla siitä SULASOL-lehdessä tai kirjeellisesti jokaiselle liiton jäsenelle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.  Yhdistyksen kokoukset avaa liiton puheenjohtaja. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat.
 

EDUSTAJAT YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

13§.   Kukin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa kahtakymmentäviittä (25) jäsentänsä kohti, joista on edellisen vuoden loppuun mennessä suoritettu SOLI:lle  jäsenmaksu. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa on käytettävä lippuäänestystä, jos yksikin edustaja sitä vaatii.
 

YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

14§. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  kokouksen avaus
 2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunt
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille   vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. määrätään palkkioiden ja korvausten suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tili-/toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 HALLITUS

15§. SOLIn hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemina puheenjohtajan lisäksi 6-12 jäsentä, jotka pyritään valitsemaan huomioon ottaen maan eri osat ja eri yhtyemuodot.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

16§. Hallituksen tehtävänä on yhdistyslaissa ja muualla näissä säännöissä mainittujen velvollisuuksien lisäksi

 • huolehtia yhdistyksen toiminnasta sääntöjen mukaisesti ja toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella sille esitettävät asiat
 • myöntää yhdistyksen kokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti SOLIn ansio- ja kunniamerkit sekä muut huomionosoitukset ja hoitaa muut SOLIn toimintaa edistävät tehtävät.TOIMIHENKILÖIDEN VALITSEMINEN

17§. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkionsa.
Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan valiokuntia ja määrätä näiden tehtävät.
 

HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

18§. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

19§. SOLIn nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.
 

TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TILINTARKASTUS

20§.   Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tili-/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tili-/ toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

21§. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, mikäli päätöstä puoltaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa.
 

SOLIN PURKAMINEN

22§. SOLIn purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävät päätökset, joiden puolesta on annettu vähintään 5/6 annetuista äänistä.
SOLIn purkautuessa luovutetaan sen varat SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y:n käytettäväksi Soitinmusiikkiliiton tarkoitusperien toteuttamiseksi. Jos SULASOLia ei tuolloin enää ole, päättää viimeinen yhdistyksen kokous varojen käytöstä em. tarkoitusperien hyväksi

23§. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.